Ekonomický slovník

Agresivní investiční strategie

Snaha dosáhnout nadprůměrných výnosů za cenu podstoupení nadprůměrného rizika (tj. podstupujeme vyšší potenciální možnost snížení hodnoty investovaných prostředků v krátkodobém horizontu).

Akcie

Majetkový cenný papír. Majitel se stává akcionářem, spolumajitelem společnosti s poměrným podílem na společnosti dle počtu akcií.

Akcie kmenová

Nejčastější forma akcie. Umožňuje vlastníkovi normální práva vč. hlasování na valných hromadách; nejsou s ní spojena žádná zvláštní práva.

Akcie na jméno

Akcie vydávána na konkrétní jméno (fyzické či právnické osoby), jméno osoby lze změnit pouze s podpisem současného majitele na zadní straně.

Akcie na majitele

Akcie na doručitele, není vydána na konkrétní osobu; dividenda z ní plynoucí je vyplacena tomu majiteli, který ji předloží a valné hromady se účastní ten, kdo se jí prokáže.

Akcie prioritní

Zvláštní forma akcie Umožňuje vlastníkovi přednostně čerpat dividendový výnos, nebo být uspokojen na likvidačním zůstatku. Na oplátku je omezeno právo hlasovat na valných hromadách.

Akcionář

Vlastník (držitel) akcií, jež očekává zisk jednak z dividendového výnosu, jednak ze změny ceny akcií.

Akcionář majoritní

Majitel největšího podílu akcií společnosti buď samostatně, nebo v případě shody s jinými akcionáři disponující největším podílem akcií společnosti.

Akcionář minoritní

Opak majoritního vlastníka; typicky drobný investor držící menší množství akcií veřejně obchodovatelných společností.

Akciový dluhopis

Dlužník (emitent vydávající dluhopis) má právo volby, jestli investorovi vyplatí nominální hodnotu dluhopisu, nebo mu vyrovná dluh dodáním akcií.

Akciový trh

Část kapitálového trhu; dochází na něm ke směně kapitálu ve formě majetkových cenných papírů a jejich derivátů.

Aktiva

Hmotné či nehmotné hodnoty podniku, jež jsou účetně vykazatelné a ocenitelné.

Akvizice

Získání či převzetí jiného subjektu (společnosti, věci, osoby); buď její části nebo celku. Možností je koupě obchodního podílu, nebo vytvoření společného podniku.

ALFA

Ukazatel používaný k měření dodatečného výnosu investičního nástroje nad požadovanou výnosovou míru. Vychází z teze, že rizikovější investice by měly vykazovat vyšší výnos.

Alokace aktiv

Asset Allocation - rozložení, nebo přidělení aktiv mezi jednotlivé investiční instrumenty.

Amortizace

Postupné snižování hodnoty věci pro její fyzické či morální opotřebení.

Anuita

Platba (splátka) obsahující úmor i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr úmor/úrok. Jedná se o nejčastější konstrukci úvěrových splátek.

Back office

Oddělení ve finanční instituci, které je zodpovědné za zpracování, vypořádání a další administraci obchodů.

Barel

Jednotka objemu používaná zejména v souvislosti s ropou. 1 barel = 158,97 litrů; V případě obchodování s ropou se vždy používá jako základní jednotka. Tzn. cena v dolarech za barel.

Bazický bod

Rozdíl mezi setinami procenta, např. rozdíl mezi 6.70% a 6,75% je 5 bazických bodů (nikoliv 5 setin procenta).

BCPP

Burza cenných papírů Praha, a.s. Hlavní organizátor trhu s cennými papíry v České republice.  V českých zemích funguje od založení v roce  1871 s přestávkou v období 2. Světové války a komunistického režimu znovu od roku 1993.

Bezrizikové aktivum

Aktivum (=investice), jehož výnosnost za předem definovanou dobu držení až do splatnosti je předem známá a jistá.

BID-ASK spread

Rozpětí nákup-prodej. Rozdíl mezi nabízenou cenou při nákupu a poptávanou cenu při prodeji finančního aktiva (akcie, kurzu, bankovního depozita apod.).

BIS

Bank for International Settlement, tj. Banka pro mezinárodní platební styk. Sídlí ve městě Basilej (Basel) ve Švýcarsku.

Blue chips

Nejlikvidnější a nejkvalitnější akcie na trhu. Tímto termínem se označují akcie vybraných podniků od roku 1923. Označení je odvozeno od modrých žetonů v kasinech, neboť často mají nejvyšší hodnotu.

Bublina

Ceny kurzů vyhnané spekulacemi, přičemž většina investorů sice ví, že ceny jsou přehnané, přesto daný investiční instrument dále nakupují ve víře, že se svezou na dalším cenovém růstu a stačí prodat dříve, než cenová bublina praskne.

Burzovní index

Ukazatel vývoje daného trhu jako celku, slouží ke sledování vývoje trhu v čase a jeho vývojovým tendencím. Protože burzovní index odráží jak současný stav vývoje trhu, tak i dlouhodobý vývoj trhu s jeho tendencemi.

Býčí trh

Finanční trh, který má rostoucí tendenci. Výraz se používá zejména v souvislosti s akciemi. Pokud se očekává býčí tendence, znamená to, že se očekává růst cen investičních instrumentů.

Býk

Investor (zejména na akciovém trhu), který spekuluje na růst cen. Tento termín vychází z podstaty, že býk při útoku kořist nadhazuje směrem zespodu do výše.

Call opce

Druh finančního derivátu. Majitel opce má právo, nikoliv povinnost, koupit nějaké podkladové aktivum. Protistrana se musí jeho rozhodnutí podřídit. Za toto právo platí majitel call opce protistraně tzv. opční prémii.

CAPM

Capital Asset Pricing Model - model oceňování kapitálových aktiv. Snaží se kvantifikovat a dát do poměru míru rizika a potenciálního výnosu (čím vyšší výnos, tím vyšší riziko).

Cash Flow

Tzv peněžní tok je za určité období získán rozdílem mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období. Je základním finančním ukazatelem. Tento údaj se začal sledovat v období 2. světové války v amerických loděnicích.

CEO

Chief Executive Officer - nejvýše postavená osoba ve společnosti s výkonnou mocí (výkonný ředitel / generální ředitel / předseda představenstva).

CFO

Chief Financial Officer - nejvýše postavená osoba ve společnosti zodpovědná za finanční oblast (finanční ředitel).

Cílová inflace

Snaha centrální banky (ČNB, Fed, ECB) prostřednictvím své měnové politiky udržet inflaci ve svém inflačním cíli. Cílování inflace patří k hlavním cílům monetární politiky. Hlavním nástrojem je obvykle správné nastavení úrokových (repo) sazeb.

Clearingová banka

Banka, která má tzv. clearingový účet v zúčtovacím centru centrální banky, a přes kterou nebankovní člen burzy provádí peněžní vypořádání transakce s cennými papíry.

Click fond

Druh fondu, u kterého správce investice provádí vždy na konci měsíce tzv. zakliknutí (je-li hodnota v aktuální „click okamžik" vyšší než poslední zajištěná hodnota). Pokud je nižší přecenění hodnoty se nekoná.

COO

Chief Operating Officer - nejvýše postavená osoba ve společnosti zodpovědná za provozní oblast (provozní ředitel).

CPI

Tzv Index spotřebitelských cen (spotřebitelský koš). Jeho meziroční změny slouží k výpočtu inflace, tedy meziročních změn cenové hladiny. Nevýhodou je jeho složení, které nemusí odpovídat složení výdajů průměrné domácnosti.

Časová cena

Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

Černá ekonomika

Nezdaněná část ekonomiky, která zároveň stojí mimo zákon (nezdaněné zisky z prodeje nelegálního zboží, nezdaněné výnosy z jiné kriminální činnosti).

ČOJ

Čisté obchodní jmění - aktuální tržní hodnota všech cenných papírů, hotovosti apod., do nichž podílový fond investoval svěřené peníze.

Daňový ráj

Místa, kde se platí nízké daně, resp. vůbec žádné daně ze zisku zahraničních firem (offshore společnosti). Dividendy takové společnosti nejsou zdaněny vůbec.

DAX

Deutscher Aktien indeX - je německý akciový index, který se skládá z 30 hlavních německých společností obchodovaných na Frankfurtské burze. Např. Adidas, Allianz, Volkswagen Group, Lanxess, Continental, BMW.

Debet

Dluh (minusový zůstatek na účtu).

Delta

Ukazatel Delta je obecně mezi odborníky i obchodníky pokládán za nejvýznamnější. Delta ukazuje, o kolik se změní cena opce, když se cena podkladového aktiva změní o jednotku.

Den daňové svobody

Den, kdy pomyslně přestáváme pracovat pro stát a začínáme vydělávat pro sebe. Každý rok připadá na jiný den. V roce 2013 to byl v ČR 11.červen.

Depozitář

Subjekt (nejčastěji banka), který dohlíží na správce podílového nebo jiného fondu, zda je v souladu se zákonem správcovo obchodování s majetkem fondu, oceňování tohoto majetku, dodržování zákonných limitů pro investice a podobně.

Deprese

Druh hluboké ekonomické recese (poklesu), kdy pokles HDP dosahuje alespoň 10%. V historii se často s depresí nesetkáváme, klasickou depresí je období 1929–1933 v USA, kdy HDP poklesl téměř o 33%.

Diskont

Sleva vůči nominální hodnotě. Typickým finančním produktem s diskontem, je diskontní dluhopis.

Diskontní dluhopis

Dluhopis, jehož prodejní cena je nižší než je jeho nominální hodnota. Standardně u diskontního dluhopisu není žádný kupón. Výnosem je právě sleva, za kterou se prodává. Často se tento typ dluhopisu označuje jako zerobond.

Diverzifikace

Rozložení (investic) mezi různými trhy, zeměmi, cennými papíry apod. Tím snížíme nejen riziko, kterému je investor vystaven, ale i očekávanou výnosnost. Základem je rozdělení celkových aktiv (investic, akcií, podílů atd.) do rozličných investic.

Dividenda

Výnos vyplácený emitentem (akciovou společností) do rukou akcionáři, který cenné papíry držel v tzv. rozhodný den pro výplatu dividendy. Dividenda je vyjádřena v částce na akcii, ne v procentech.

Dividendová politika

Způsob, jakým podnik zisk zachází se ziskem. Jsou společnosti které většinu zisku vyplácí akcionářům ve formě dividend  (Coca-Cola, GE), a společnosti, které zisk realizují, ale žádné dividendy nevyplácí (typicky Apple).

Dividendový výnos

(Čisté dividendy + daň) / (počet akcií * jejich tržní cena) = hrubé dividendy / tržní kapitalizace podniku. Dividendový výnos je vyjádřen v procentech.

DJIA

Dow Jones Industrial Average - Nejslavnější akciový index světa vytvořený již v 19. století. Dnes obsahuje 30 nejvýznamnějších společností v USA. Tzv. Blue Chips. (Coca-Cola, IBM, McDonald´s, Microsoft)

Dluhopis

Dlužní cenný papír. Vyjadřuje závazek emitenta (ten, kdo jej vydal) splatit dlužnou částku. Dluhopisy se dělí dle emitenta, doby splatnosti, úroků a zajištění. Dlužní úpisy existují od nepaměti. Dluhopisy emitují vlády již od 17. století.

Dluhopis municipální (komunální)

Cenný papír, jehož emitentem je územní samosprávný celek (obec, město). V České republice je podmínkou souhlas ministerstva financí emisí municipálních dluhopisů.

Dluhopis s prémií

Označení pro situaci, kdy je tržní cena dluhopisu vyšší, než jeho nominální hodnota.

Due Dilligence

Velmi podrobné prověření společnosti po účetní i právní stránce. Zpravidla se provádí při emisi nových cenných papírů nebo při akvizici společnosti.

Durace

Vyjadřuje dobu, za kterou investor získá zpět investici do dluhopisu. Je tím větší, čím menší je úroková platba a čím delší je splatnost dluhopisu. Durace určuje citlivost dluhopisu na změnu úrokových sazeb.

EBIT

Zisk před zdaněním a zaplacením úroků.

EBITDA

Zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace.

EBT

Zisk před zdaněním (hrubý zisk).

ECB

Evropská centrální banka.

Emerging Markets

Obecné označení pro „nově se rozvíjející" trh nebo ekonomiku. Zpravidla jde o finanční trh země, který nemá ještě moc dlouhou historii, a nestihl se tedy plně rozvinout do podoby známé v anglosaských zemích či v západní Evropě.

Emise

Akt vydání cenného papíru, bankovky nebo jiné listiny.

Emisní ážio

Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií, pokud je emisní kurz vyšší než jmenovitá hodnota akcií.

Emitent

Společnost nebo jiný subjekt vydávající cenný papír.

EONIA

Euro Overnight Index Average - referenční úroková sazba odpovídající průměru úrokových sazeb všech nezajištěných O/N (overnight) depozit uložených referenčními bankami na evropském mezibankovním trhu.

EPS

Earnings Per Share - ukazatel tržní hodnoty podniku rovnající se podílu čistého zisku a počtu splacených akcií.

ESCB

Evropský systém centrálních bank - instituce pro koordinaci jednotné měnové politiky EU.

EURIBOR

The Euro Interbank Offered Rate - úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na evropském mezibankovním trhu.

Eurozóna

Území států EU používajících společnou měnou.

EVA

Economic Value Added - Ekonomický ukazatel měřící finanční výkonnost podniku.

Expanzivní politika

Cílem expanzivní politiky je zvýšení agregátní poptávky či agregátní nabídky. Je prováděna prostřednictvím přímých (růst výdajů státního rozpočtu) a nepřímých (snižování daní) nástrojů, případně kombinací obou typů.

Factoring

Podnikání, při kterém faktor (faktoringová společnost) odkupuje pohledávky před lhůtou jejich splatnosti (zaplatí za ně cenu sníženou o odměnu za tuto činnost), provádí jejich inkaso a nese riziko jejich nezaplacení.

FED

Federální rezervní systém - centrální bankovní systém Spojených států amerických.

Fiskální politika

Nástroj hospodářské politiky v rukou vlády. Ovlivňuje vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní.

FLEXA

Sdružené živelní pojištění zahrnující:
F (fire) - požár
L (lightning) - úder blesku
EX (explosion) - výbuch
A (aerospace) - pád letadla

Float / Floating

Volně plovoucí flexibilní kurz. Režim měnového kurzu, ve kterém centrální banka nemusí intervenovat za udržení kurzu.

Fond Akciový

Fond, který investuje minimálně 66% svého majetku do akcií. Vyznačuje se krátkodobým výrazným kolísáním kursu, třeba i desítek procent v několika měsících.

Fond balancovaný

Fond smíšený, jeho struktura aktiv by měla být více stabilní, tj. měla by v určitém poměru udržovat především investice v akciích a dluhopisech.

Fond derivátový

Investují téměř do všech finančních i komoditních instrumentů a téměř do všech regionů a nepodléhají tak přísnému dozoru jako ostatní fondy. Proto záleží zejména na správci fondu, jakou strategii zvolí a jaké budou výsledky fondu.

Fond dividendový

Vyplácejí výnosy formou dividend. Tyto výplaty jsou buď pravidelné nebo nepravidelné a závisí na výsledcích fondu. Jsou vhodné pro investory, kteří upřednostňují pravidelnou rentu.

Fond dluhopisový

Fond investující především do dluhopisů. Dlouhodobé zhodnocení bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů.

Fond fondů (Dach fond)

Fond, který neinvestuje přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytváří portfolio složené z jiných fondů kolektivního investování.

Fond garantovaný

Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle 90-100 %).

Fond globální

Podílové fondy zaměřené na cenné papíry emitované po celém světě.

Fond Hedgeový (Hedge fond)

Fondy s nejrůznějšími většinou velmi rizikovými strategiemi,  které investují téměř do všech finančních i komoditních instrumentů a téměř do všech regionů přičemž nepodléhají tak přísnému dozoru jako ostatní fondy.

Fond investiční

Akciová společnost, která vydává akcie, z jejichž prodeje získává prostředky na koupi cenných papírů.

Fond komoditní

Podílové fondy umožňující drobným investorům nepřímým způsobem spekulovat na pohyb cen ropy, zlata a dalších komodit. Jde o poměrně rizikové fondy, neboť ceny komodit výrazně kolísají.

Fond konzervativní

Fond krátkodobých dluhopisů. Tento fond investuje zejména do termínovaných vkladů, nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů či do podnikových dluhopisů s krátkou splatností. Průměrná splatnost portfolia nepřesahuje 1 rok.

Fond otevřený

Podílový fond, který nemá omezen počet vydávaných podílových listů a jehož podílovými listy je spojeno právo na odkoupení podílového listu investiční společností na žádost jeho vlastníka.

Fond peněžního trhu

Podílové fondy zaměřené na investice do nástrojů peněžního trhu, tzn. do finančních instrumentů se splatností do 1 roku. Výnos fondu je silně spjat s vývojem úrokových sazeb.

Fond small caps

Podílové fondy, jejichž správci se zaměřují na malé společnosti s výraznějším růstovým potenciálem.

Fond smíšený

Podílové fondy, které kombinují více tříd aktiv, a to podle konkrétní investiční strategie fondu, z čehož také vyplývá riziko spjaté s investicí do tohoto typu fondu a očekávaný výnos fondu.

Fond uzavřený

Fond podobný otevřenému podílovému fondu, až na to, že počet podílů je striktně dán. V případě, že investor chce nakoupit či prodat akcie takového fondu, neobrací se na správce OPF, ale na svého brokera.  Tyto akcie jsou totiž veřejně obchodovatelné.

Forex

Foreign Exchange market - on-line mezinárodní devizový trh organizovaný britskou informační agenturou Reuters.

Forfaiting

Odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce).

Fundamentální analýza (vs. Technická analýza)

Fundamentální analýza se zabývá příčinou pohybu na trhu, zatímco technická analýza se zabývá následkem těchto pohybů.

Fundamentální faktory

Pomocí těchto faktorů se fundamentální analýza snaží najít správnou vnitřní cenu akcie. Jedná se o ekonomická, statistická a účetní data, politické, historické a demografické faktory.

Futures

Obchody spočívající v závazku kupujícího nakoupit v budoucnosti určitá aktiva za předem stanovenou cenu a závazku prodávajícího mu aktiva za dohodnutou cenu v dohodnutý okamžik prodat.

Fúze

Sloučení nebo splynutí obchodních společností.

Gaap

Generally Accepted Accounting Principles - všeobecně uznávané účetní principy platné pro společnosti v USA. Vznikly z nutnosti vytvořit pravidla pro společnosti, které budou používat jednotné účetní uzávěrky.

Gamma

Ukazatel, který vyjadřuje, o kolik se změní hodnota delty, pokud dojde ke změně podkladového aktiva o jednotku. Gamma je totiž první derivací delty.

Garantovaný certifikát

Certifikát, který je vhodný pro konzervativce hledající vyšší zhodnocení. Investorům umožňuje ochranu proti kurzovním poklesům zvole.

GDP

Viz HDP.

Goodwill

Ekonomický pojem označující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti jako jsou například dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy, atd.

HDP

Gross Domestic Product - Hrubý domácí produkt - je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států.

Hedging

Aktivní využívání finančních instrumentů sloužící k ochraně  proti možné nepříznivé změně (pojištění před ztrátou/ zajišťování rizik). Hedging značí koupi instrumentu, jehož hodnota by vzrostla v případě, že by hodnota podkladového aktiva klesla.

HNP

Hrubý národní produkt - Gross National Product - množství statků a služeb za určité období (nejčastěji Rok), vyprodukovaných producenty (výrobními faktory) ve vlastnictví rezidentů určité země.

Hodnota Nominální

Peněžní hodnota přiřazená určité složce majetku (peněžní prostředky a ceniny, pohledávky a závazky). Obvykle je na penězích a ceninách přímo uvedena. Může se lišit od skutečné tržní hodnoty daného majetku.

Hodnota reálná

Pohled na hodnotu aktiva. Standardní účetní pojetí sleduje hodnotu aktiv / závazků z pohledu jejich vybudování a následného opotřebení (snížení) hodnoty. Reálná hodnota zjišťuje hodnotu z pohledu prodeje daného aktiva / závazku.

HZL

Hypoteční Zástavní List - je dluhopisový cenný papír, který může být podle zákona o dluhopisech emitován jedině bankou. Krytý je pohledávkami z hypotečních úvěrů.

Index

Z latiny, původně "ukazováček". Znamená ukazatel, seznam, přehled.

Index PX

Cenový index - oficiální index Burzy cenných papírů Praha.

Index spotřebitelských cen

Vyjadřuje cenovou hladinu jako průměrnou úroveň cen souboru (spotřebního koše) výrobků a služeb, spotřebovávaných průměrnou domácností.

Inflace

Nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v ekonomice v určitém časovém období. Inflaci lze definovat jako snížení kupní síly peněz.

Inflační cíl

Volí centrální banka z důvodu zabezpečení cenové stability.

Intervence

Představuje vnější zásah do nějakého procesu za účelem jej ovlivnit, změnit. Ekonomickou intervencí se zpravidla rozumí mimořádný zásah státu (či jiného subjektu) do tržních či ekonomických procesů.

Investiční certifikát

Cenný papír. Jde o zvláštní typ dlužního úpisu, který vydávají emitenti (nejčastěji banky) a který kupují investoři, aby si jej později nechali zpět proplatit a mohli tak realizovat zisk.

Investiční horizont

Doba, po kterou investor drží svou investici.

Investiční společnost

Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. V České republice podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dohledu České národní banky. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.

ISIN

Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které je přidělováno pro účely obchodnování s ním. ISIN přiděluje centrální depozitář cenných papírů.

Jistina

Základní peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad. K ní se připisují úroky, což je odměna za její poskytnutí. Tyto úroky, stejně jako úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení, tvoří příslušenství jistiny.

Joint-Venture

Forma spolupráce dvou či více podniků nebo organizací. Funguje tak, že většinou domácí podnik spolu s dalším zahraničním podnikem či organizací vytvoří novou společnou obchodně-právní entitu (většinou akciovou společnost).

Kapitálový trh

Podmnožina finančního trhu, kde dochází ke směně kapitálu prostřednictvím cenných papírů a jejich derivátů.

Kartel

Forma obchodní dohody mezi soutěžiteli, která narušuje hospodářskou soutěž. Cílem kartelu je omezení, nebo vyloučení konkurence a maximalizace zisku celého odvětví.

Kmenová akcie

Běžná akcie, s níž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku, likvidačním zůstatku při zániku, a další práva a povinnosti stanovená obchodním zákoníkem.

Kolaterál

Peněžní prostředky nebo cenné papíry, které jsou poskytovatelem finančního zajištění poskytnuty jako předmět finančního zajištění. Např. otevřete pozici na marži, musí být tato pozice zajištěna právě složenou marží.

Kolektivní investování

Shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů, investování takto shromážděného majetku na principu rozložení rizika a jeho další obhospodařování s cílem uchování hodnoty.

Konjunktura

Příznivá shoda okolností, podmínek, situací majíci vliv na průběh či vývoj něčeho. V ekonomii je to souhra, souběh příznivých hospodářských podmínek pro rozkvět obchodu a průmyslu.

Korekce

Známe ji především z výkazu Rozvaha tvořící součást roční účetní závěrky. Zatímco brutto ocenění odpovídá prakticky ocenění dle Zákona o účetnictví, korekce upravují tento brutto (hrubý) stav.

Kotovaný cenný papír

Cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu (burze) nebo RM-Systému.

Kupón dluhopisu

Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky.

Kurzové riziko (vs. Měnové zajištění)

Riziko ztráty v souvislosti se změnami kurzů cizích měn vůči měně domácí. Měnové zajištění je účinný nástroj, který zabraňuje krácení korunové výkonnosti cizoměnových investic v důsledku dlouhodobého posilování koruny.

LIBOR

Referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit v Londýně, kalkulovaná každý den podle jednotných pravidel na základě kotací referenčních bank pro prodej mezibankovních depozit v USD.

Lot

Minimální obchodovatelná jednotka. Např. je to jeden kus cenného papíru.

LTV - Loan To Value

Tento výraz se s z úvěrů nejčastěji zmiňuje u hypoték. Je to poměr půjčky k ceně. U HÚ tak v % vyjadřuje, kolik instituce financuje z odhadní ceny.

Malé podniky

Pracují pro místní trh a obyčejně zde převládá práce a kapitál podnikatele.

Margin

Marže - majetek vyžadovaný makléřem, brokerským domem nebo jinou finanční institucí k zajištění investorovy pozice.

Market Maker

Tvůrce trhu - členská společnost organizátora veřejného trhu cenných papírů, která má uzavřenou smlouvu o vykonávaní tvůrce trhu pro vybrané emise. Je tedy smluvně zavázána k nabídkám nákupu a prodeje cenných papírů, u kterých je registrována.

Medvěd

Bear - osoba, která prodala cenné papíry za předpokladu, že je koupí zpět za nižší cenu, nebo očekává pokles trhu.

Medvědí trh

Situace na akciovém trhu, kdy akcie všeobecně klesají. Na tomto trhu profitují medvědi.

Měnová politika

Měnová politika je oblastí ekonomické politiky, která usiluje o dosažení ekonomicko-politických cílů působením na monetární veličiny, jako jsou zejména nabídka peněz a výše úrokové míry. Ústřední místo v měnové politice zaujímá centrální banka.

MMF

Mezinárodní Měnový Fond - je mezinárodní organizace přidružená k OSN, jež si klade za cíl usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy, jež zažívají hospodářské potíže.

Monopol

Forma nedokonalé konkurence, při které na straně nabídky existuje pouze jedna nabízející firma.

Monopolistická konkurence

Nejjemnější forma nedokonalé konkurence. Je zde velký počet výrobců s výrobky, které jsou blízkými substituty - ale produkce je diferencovaná. Firma může ovlivnit částečně cenu. Bariéry vstupu do odvětví minimální např: maloobchod, pohostinství.

NASDAQ

Největší ryze elektronický burzovní trh v USA s více jak 3900 kótovanými společnostmi z 39 zemí celého světa. Na tomto trhu lze obchodovat akcie, opce a futures kontrakty.

NIKKEI

Japonský akciový index. Vypočítává se na základě pohybu 225 nejvýznamnějších akciových titulů japonských společností obchodovaných na tokijské burze.

Opce

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Dává kupujícímu právo koupit od prodávajícího konkrétní aktivum (tzv. podkladové aktivum) za konkrétní cenu kdykoliv až do data vypršení  obchodu. Mohou to být například akcie, obligace, dluhopisy, atd.

P/E

Price / Earning Ratio - poměr ceny a výnosu - je poměrový ukazatel používaný na akciových trzích. Vyjadřuje poměr mezi tržní cenou akcie a čistým ziskem na akcii, resp. tržní kapitalizací dané firmy a jejím čistým ziskem.

Podpojištění

Pojistná částka v pojistné smlouvě je sjednaná na nižší úrovni než je pojistná hodnota majetku v době pojistné události. Při případné pojistné události pojistitel krátí pojistné plnění. Opakem je přepojištění.

Pojistný zájem

Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

Portfolio

Soubor akcií, dluhopisů a jiných cenných papírů, který vlastní jeden investor. Investor se tím snaží rozložit riziko.

PRIBOR

Je to úroková sazba, za kterou si mezi sebou vzájemně půjčují peníze banky. Výši úrokové sazby PRIBOR stanovuje ČNB. Sazba PRIBOR má vliv na to, kolik zaplatíte za hypotéku bez fixace.

Procentní bod

Udává změnu hodnoty v procentech. Je-li např. úroková sazba 5% a změní-li se na 4%, změnila se o jeden procentní bod. Uvede-li se, že se sazba snížila o 1%, měla by výsledná sazba činit 4,95% (jedno procento z pěti je 0,05).

Procento

Způsob, jak vyjádřit část celku pomocí celého čísla. Např. 55% je ve skutečnosti jenom zkratkou pro zlomek 55/100, tzn. desetinné číslo 0,55.

Prospekt cenného papíru

Informační zdroj investorů.  Obsahuje informace, které jsou nezbytné k přesnému posouzení cenného papíru, majetku a závazků emitenta cenného papíru, jeho finanční situace, zisku a ztrát a budoucího vývoje jeho podnikání.

Ranking

Sestavování pořadí podle předem stanovených ukazatelů. Jedná se tedy o sestavování žebříčků dle různých parametrů. Nejčastěji parametrů historických.

Rating

Nezávislé hodnocení různých subjektů. Řadí je do několika kategorií a může je přibližně porovnávat. Rating subjektů stanovují nezávislé ratingové agentury.

Ratingová agentura

Nezávislá společnost, která přiděluje ratingové hodnocení emitentům i jednotlivým emisím určitých instrumentů. Pro činnost agentury  je nejdůležitější nezávislost a důvěryhodnost. Ve světě jsou tři nejznámější: Moody´s, Standard & Poor´s a Fitch.

Recese

Pokles reálného hrubého domácího produktu po dvě nebo více následující čtvrtletí v roce. Může zahrnovat souběžný pokles celkové ekonomické aktivity jako jsou zaměstnanost, investice a zisky společností.

Restriktivní politika

Politika omezování, redukce. Je opakem politiky expanzivní. Restrikce mohou například omezovat počet přistěhovalců v případě restriktivní politiky.

Rezervní měna

Měna, která je ve vyšším množství uchovávána mnoha vládami a (finančními) institucemi jako část jejich zahraničních směnných rezerv.

Riziko investice

Statisticky: směrodatná odchylka. Je vyjádřením nejistoty spojené s očekávaným (budoucím) výnosem. Tedy odchylka od očekávaného výnosu. Pokud je oček. Výnos 7% a riziko 20%. Můžeme očekávat zisk  v rozmezí 5,6 až 8,4%. Ne ztrátu 14%!

RPSN

Roční procentní sazba nákladů. Udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Smart Money

Označují se tak  profesionální investoři, kteří jsou o vývoji na kapitálovém trhu dobře informováni. Často mají nadání na odhad trendů a odhalení výnosných investic dřív, než kdokoli jiný.

Splitting

Štěpení akcií. Je to účetní operace, která zvyšuje množství akcií držených existujícími akcionáři při zachování poměru mezi akcionářskými podíly. Smyslem nejčastěji bývá snížení nominální hodnoty jedné akcie a tím usnadnění obchodů s akciemi.

Spread

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou daného finančního instrumentu. Může se jednat o ceny akcií, dluhopisů, měn, komodit, futures, opcí, apod.

Stagflace

Stagnace + Inflace. Kombinace vysoké inflace a současné stagnace ekonomiky.

Stagnace

Ustrnutí ve vývoji, zastavení činnosti, vývoje. V ekonomice je to zastavení hospodářského růstu nebo jen některé z makroekonomických proměnných.

Státní pokladniční poukázka

Diskontovaný dluhový papír, vydaný emitentem (státem) se splatností do 1 roku. Jinak řečeno půjčování peněz vládě v krátkém období.

Statut fondu

Nezbytná součást každého podílového fondu. Je to základní dokument, který upravuje fungování fondu a jeho strategii. Na jeho dodržování dohlíží depozitář a regulátor - u nás ČNB.

Stop-loss

Strategie, pomocí které se limituje riziko obchodu. Vychází z předem definované nejvyšší ztráty, kterou je obchodník ochoten přijmout.

Střední podniky

Trh je širší, používá se i cizí kapitál a další pracovní síly.

Střešní fond

Fond fondů. Většinu svých aktiv ukládají do podílových listů a akcií jiných investičních fondů. Jejich hlavní výhodou je nízké riziko vyplývající z rozložení investice.

Šedá Ekonomika

Ekonomické vztahy, které porušují etické a morální normy společnosti. Jsou na hranici zákona a jsou těžko postižitelné. Patří sem zejména úplatky, nezdaněná práce a příjmy.

Tržní kapitalizace

Vyjadřuje tržní hodnotu firmy (akciové společnsti) na základě ohodnocení cen jejích akcií. Hodnota je získána součinem všech vydaných akcií firmy a aktuální ceny akcií na trhu.

Úmor

Pravidelná splátka úvěru. Je to množství peněz, o které se sníží samotný dluh.

Univyc

Společnost, která zajišťuje vypořádání obchodů s cennými papíry pro členy burzy a ostatní neburzovní účastníky Univycu. UNIVYC v současné době již není aktuální, byl nahrazen Centrálním depozitářem.

Úrok

Peněžitá odměna za pujčení peněžních prostředků věřitele dlužníkovi. V ekonomii se pro tento proces používá termín, že věřitel poskytl dlužníkovi úvěr.

Věci převzaté

Věci, které pojistník nebo pojištěný převzali při poskytování služby na základě smlouvy, objednávky nebo zakázkového listu.

Velké podniky

Trhem je celé národní hospodářství, případně i zahraniční trhy.

Volatilita

Míra kolísání ceny nebo výnosu.

Výkonnost fondu

Zhodnocení / znehodnocení majetku podílového nebo investičního fondu za určitý časový úsek. Minulá výkonnost fondu nezaručuje investorovi stejnou výkonnost i budoucnu.

Wall Street

Ulice v jižní části ostrova Manhattan v New York City, USA. Sídlí zde mnoho burzovních a neburzovních trhů, např. NYSE, NASDAQ, AMEX, NYMEX a NYBOT.

Warrant

Cenný papír, který představuje právo koupit nebo právo prodat předem dohodnuté množství akcií, měn, dluhopisů a jiných investičních nástrojů za předem stanovenou cenu v pevně stanoveném termínu.

YTD

Year-To-Date je doba, jenž začíná počátkem aktuálního roku a pokračuje do současného dne. Nejčastěji se toto označení používá u investic. Vyjadřuje jak si investice vede od počátku roku.

Zajištěný fond

Podílový nebo investiční fond, který garantuje, že hodnota čistého obchodního jmění (cena podílového listu) neklesne pod určitou stanovenou hranici, může být jen vyšší. To je ale obvykle vykoupeno tím, že cenový růst nemůže být vyšší než stanovené %.

Zerobond

Dluhopis bez kupónu. U tohoto dluhopisu emitent neplatí majiteli kupón, ale jen nominální hodnotu.